Samenwerkende Teams (vv Oudega, vv HJSC, vv Heeg)


 
club nieuws

 


23-08: Nieuwe ballen A-selectie

Sinds kort beschikt de A-Selectie over nieuwe Derbystar trainings- en wedstrijdballen. De ballen zijn  volledig gefinancierd door een bijdrage uit de spelerspot van Heeg 1 en een sponsorbedrag van AB Vakwerk.Bij AB Vakwerk is ons betrokken lid Bert de Boer werkzaam. Via medewerkerssponsoring steunt AB Vakwerk club, vereniging of stichting van werknemers. Dankzij de inzet van Bert viel dit keer de keuze onder andere op de Voetbalvereniging Heeg. Langs deze weg willen zowel Bert als AB Vakwerk zeer hartelijk danken!20-05: Geslaagde slotdag seizoen 2016/2017

Door de inzet van de activiteitencommissie en de Vrienden van v.v. Heeg was er afgelopen zaterdag een mooi programma voor de slotdag in elkaar gezet.

In de middag speelden de B en A junioren samen met de senioren het onderlinge Anton de Jong mixtoernooi. Na vele spannende wedstrijden tussen onder andere 0513, 058, 010 en 040 eindigde 020 uiteindelijk ongeslagen op de eerste plaats.

Na afloop van het toernooi werd er afscheid genomen van onderstaande vrijwilligers die om diverse redenen stoppen met (een deel van) hun vrijwilligerswerk voor de vereniging:

Harm en Hielkje Haanstra (kantinebeheer)

Feddy Hilverda (leider Heeg 2)

Klaas de Vreeze (technische commissie)

Thewis de Jong (technische commissie)

Tjalling Haanstra (technische commissie)

Johannes de Jong (leider Heeg 1)


Ook langs deze weg bedankt voor jullie inzet!

Hierna werd er gretig gebruik gemaakt van de barbecue welke door kantinebeheerder Tineke Brander goed georganiseerd was.

 

Onder prachtige weersomstandigheden en de muzikale klanken van de Hegemer Band Red Sauce volgde een gezellige avond! Op naar het nieuwe seizoen 2017/2018!26-04: Samenwerking (SSA) VV Heeg - VV Oudega

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten en ledenraadplegingen van 19 april jl hebben de twee hoofdbesturen van VV Heeg en VV Oudega de uitkomsten van de bijeenkomsten met elkaar besproken. De leden van de VV Heeg hebben een voorkeur uitgesproken voor de optie om te gaan samenwerken in de vorm van een Samenwerking met de gehele seniorenafdeling (SSA) met ingang van het voetbalseizoen 2017/2018. Verder is door de leden speellocatie als belangrijkste aandachtspunt bij de verdere besprekingen genoemd. In duidelijk mindere mate kwam het te voeren clubtenue als punt naar voren. Ook werd er aandacht gevraagd voor het standpunt van de sponsors. Beide laatstgenoemde punten zullen bij een mogelijk vervolg worden opgepakt.

Bij de bijeenkomst in Oudega kwam eveneens een voorkeur voor een SSA met ingang van het seizoen 2017/2018 uit de bus Ook hier werd speellocatie als belangrijkste aandachtspunt bij de verdere uitwerking genoemd.

De beide hoofdbesturen hebben zich op basis van deze standpunten met name gericht op een compromis inzake de speellocaties. De andere genoemde punten zullen gezien de omvang van de reacties naar onze verwachting niet leiden tot direct onoverkomelijke problemen. Uit het gesprek tussen de hoofdbesturen is met betrekking tot speellocatie een compromis gekomen. Aan de leden zullen wij vrijdag 28 april 2017 tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering vragen over dit compromis te stemmen en daarmee het traject van een Samenwerking met de gehele seniorenafdeling voor het seizoen 2017/2018 al dan niet in te gaan. In Oudega zal hetzelfde compromis ter stemming aan de leden worden voorgelegd.


Gezamenlijk voorstel besturen
Derde VV Heeg en tweede VV Oudega

Als het tot een samenwerking zou komen is het voorstel om het derde van Heeg in Heeg te laten spelen en het tweede van Oudega in Oudega. Argumentatie is dat het derde van Heeg uit hoofdzakelijk VV Heeg-spelers zal bestaan en Oudega twee uit spelers van VV Oudega. Deze twee teams zullen in een samenwerkingsverband het 3e en 4e elftal worden, welk team het 3e dan wel het 4e wordt is nog niet besproken.

Dames VV Oudega

Voor de dames veranderd er niets, zij blijven spelen en trainen in Oudega.

Nieuwe eerste en tweede elftal

Bij een samenwerking zullen er waarschijnlijk een zeven- tot achttal spelers uit Oudega 1 in het nieuwe eerste en tweede elftal worden ondergebracht. Hoe de verdeling over het eerste en tweede exact zal zijn is op voorhand niet te zeggen. Het voorstel is om deze twee teams zowel in Heeg als in Oudega te laten spelen en er met beide teams voor te zorgen dat er voldoende in Heeg en Oudega wordt gespeeld. Hoewel de spelers van zowel het huidige eerste als tweede van VV Heeg hebben aangegeven een duidelijke voorkeur voor spelen in Heeg te hebben, kunnen we het als bestuur/vereniging niet bewerkstelligen en eerlijk gezegd ook niet maken om deze twee teams alleen maar in Heeg te laten voetballen. Het is bij samenwerking een kwestie van geven en nemen. VV Oudega beseft ook dat zij niet kunnen eisen dat het eerste dan wel het tweede alleen maar in Oudega komt te voetballen.

Na rijp beraad lijkt het ons het best om zowel het nieuwe eerste als het nieuwe tweede niet alleen in Heeg maar ook in Oudega te laten voetballen. Aangezien in beide teams naar alle waarschijnlijkheid Oudegaasters komen te spelen is het compromis om 1/3 van de thuiswedstrijden in Oudega te spelen en 2/3 in Heeg. De trainingen van het eerste en tweede zullen in Heeg plaatsvinden (uitzonderingen bijvoorbeeld in verband met de conditie van het veld daargelaten). Verder zullen de beker- en oefenwedstrijden van het eerste en tweede (indien het qua veldbezetting mogelijk is) in Oudega worden gespeeld.

Op deze manier denken we een compromis te hebben gevonden, waarbij we de wensen van de eerste en tweede elftalspelers van VV Heeg zoveel mogelijk hebben willen respecteren. Daarbij rekening houdend met de wens van VV Oudega om toch met enige regelmaat met een prestatieteam in Oudega te voetballen. Zoals gezegd is het in een samenwerking een kwestie van geven en nemen en dat geldt voor beide clubs.


Stemmen met volmacht
De Algemene ledenvergadering van 28 april valt in de meivakantie. Vanwege de deadline van 1 mei die we vanuit de KNVB hebben voor het opgeven van een samenwerkingsverband ingaande vanaf seizoen 2017/2018 kon de vergadering niet anders worden gepland, eerder lukte simpelweg niet. Stemrecht hebben alle leden van de VV Heeg die zijn ingeschreven bij de KNVB. Om leden die op vakantie zijn toch de mogelijkheid te beiden hun stem uit te brengen, willen we deze leden er op wijzen dat het mogelijk is om per volmacht te stemmen. Via deze link is de volmacht te openen. Vul deze volmacht in onderteken hem en mail deze volmacht naar degene die je je stem uit wil laten brengen (de gemachtigde), geef op je stem ook aan wat degene voor jou moet stemmen. Stuur een cc (= kopie) van deze mail naar de voorzitter (jjongde@hotmail.com) dan wel secretaris (s.talstra17@ziggo.nl) van het bestuur zodat het bestuur van de volmacht op de hoogte is. De gemachtigde moet de volmacht uitprinten en ter stemming meenemen. Een gemachtigde mag niet meer dan zes stemmen uitbrengen in totaal. Jeugdleden tot en met vijftien jaar hebben één stem, jeugdleden van zestien en zeventien jaar twee stemmen en leden van achttien jaar en ouder hebben drie stemmen. Voor seniorleden geldt dus dat een senior lid voor maximaal één ander senior lid mag stemmen.

14-04: Bijzondere Algemene Ledenvergadering 28 april

In vervolg op de bijeenkomst van 19 april organiseert het hoofdbestuur van VV Heeg op vrijdag 28 april 2017 om 19.30 uur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin zal worden gestemd over het ingaan van een traject om te komen tot samenwerking en fusie met de VV Oudega. Mocht tijdens de informatiebijeenkomst en ledenraadpleging van 19 april blijken dat er (nog) niet voldoende draagvlak is voor samenwerking met de VV Oudega dan zal de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 april geen doorgang vinden.

De reden waarom wij nu al de Bijzondere Algemene Ledenvergadering plannen is vanwege het feit dat dit op tijd dient te worden aangekondigd en in geval er voor volgend jaar al tot een samenwerking wordt besloten wij dit voor 1 mei aan de KNVB moeten doorgeven.

Hier vindt u de agenda. Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter dan wel de secretaris.

 


12-04: Informatiebijeenkomst / ledenraadpleging mogelijke samenwerking VV Heeg en VV Oudega

Op 19 april om 19.30 uur organiseert het hoofdbestuur van VV Heeg een informatiebijeenkomst en ledenraadpleging voor de leden van VV Heeg. Onderwerp van deze avond zal zijn de mogelijke samenwerking tussen VV Heeg en VV Oudega. Het bestuur wil de leden graag informeren over de aanleiding en de redenen voor het bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken. Tevens willen we de meningen van de leden over een mogelijke samenwerking inventariseren.

Het bestuur nodigt leden van VV Heeg uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal in de kantine van VV Heeg plaatsvinden.

Voor informatie over de bijeenkomst kunt u bij voorzitter Johannes de Jong of secretaris Sjoerd Talstra terecht.

Wij hopen op een goede opkomst deze avond, met vriendelijke groet hoofdbestuur VV Heeg
04-03 : Afscheid Harm en Hielkje als coördinator kantine

Aan het einde van het seizoen zal Harm Haanstra samen met zijn vrouw Hielkje afscheid nemen als coördinator van de kantine. Na vele zeer actieve seizoenen binnen de club zullen zij het welverdiend wat rustiger aan gaan doen en met name de werkzaamheden met betrekking tot de kantine overdragen. Ze blijven gelukkig nog wel betrokken bij de club en zullen andere taken voor hun rekening nemen. Maar zoals gezegd op een wat lager pitje.


Blij zijn we met het feit dat Tineke Brander bereid is gevonden om deze functie over te nemen. Vanaf 1 juni draagt zij zorg voor de bezetting achter de bar en de inkopen. Een nieuwe gezicht betekent automatisch nieuwe ideeën, we wensen Tineke langs deze weg veel succes toe om in deze in praktijk te brengen!


Oproep:

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die periodiek enkele uurtjes achter de bar willen staan. Heb je interesse? Spreek Tineke aan of neem contact met haar op via 443500 of ebe.brander@planet.nl


Bestuur V.V. Heeg21-01: Harm en Hielkje Haanstra vrijwilligers van het jaar:


15-12: Arjen Hoekstra nieuwe hoofdtrainer VV Heeg

Arjen Hoekstra wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VV Heeg. Hij volgt Maarten Scholten op.


Momenteel is Arjen Hoekstra (44), een voetbaldier bij uitstek, bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van VV Workum. Daarvoor was hij 7 seizoenen hoofdtrainer van Top’63. Hoekstra is geen onbekende voor VV Heeg,  hij voetbalde 13 seizoenen in het vlaggenschip van de vereniging. Daarnaast is Hoekstra actief als jeugdtrainer bij onze vereniging.


VV Heeg ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet.28-11: VV Heeg en Maarten Scholten na dit seizoen uit elkaar

VV Heeg en hoofdtrainer Maarten Scholten nemen na dit seizoen in goed onderling overleg afscheid van elkaar. Scholten kwam aan het begin van dit seizoen over van streekgenoot Oudega. Eerder was hij actief als speler en jeugdtrainer van VV Heeg.


VV Heeg kent na de promotie van afgelopen seizoen een tot op heden moeizaam seizoen in de 3de klasse A. Scholten en de club hebben echter nog volop vertrouwen in handhaving.
28-11: Eddie Wiersma neemt afscheid als voorzitter

Na 9 jaar heeft Eddie Wiersma tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag afscheid genomen als voorzitter van de VV Heeg. In deze periode is onder meer de jeugd gaan samenwerken met HJSC en Oudega. Het sportieve hoogtepunt in deze periode vond afgelopen seizoen plaats met de promotie van Heeg 1 en het kampioenschap van Heeg 2. Ook langs deze weg, bedankt voor je inzet!

Johannes de Jong volgt Eddie op als voorzitter. Johannes was in het verleden onder meer wedstrijdsecretaris en secretaris van VV Heeg. Op dit moment fungeert hij als leider van Heeg 1. Tevens neemt Klaas Reitsma als algemeen bestuurslid plaats in het bestuur.28-11: Zonnepanelen in werking

De afgelopen zaterdagen is er onder leiding van secretaris Sjoerd Talstra door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt aan de plaatsing en installatie van de zonnepanelen op de kantine. Onlangs is de laatste hand aan dit project gelegd en wekken we inmiddels zelf stroom op. Op naar een 'zonnige' toekomst!


                                                                               
 
wedstrijden
 
Waterpoort Boys 2- Heeg 2
23-09-2017 11:30 uur
V.H.K. 1- Heeg 1
23-09-2017 14:30 uur
Sint Jansklooster
Heeg 3- Woudsend 3
23-09-2017 14:30 uur
 
 
agenda / nieuws
 
Kaboutervoetbal
Vanaf woensdag 13 september starten we weer met het kaboutervoetbal en geeft Freerk van Ommen een aantal trainingen voor de kabouters. Hierbij willen wij dan ook alle 4, 5 en 6 jarige meisjes en jongens uitnodigen om je op te geven voor het kaboutervoetbal! Klik op 'meer'.
meer »
Contributie inning
Beste leden van V.V. Heeg, het is de bedoeling om de eerste contributie termijn van het nieuwe seizoen te innen rond 30 september a.s. Wil je nog een wijziging doorgeven v.w.b. rekeningnummer van afschrijving doe dit dan z.s.m. bij de penningmeester,
meer »
 
   
sitemap
print deze pagina
 
 
websitesponsors
Fotografie & Ontwerp door TJ Hogeterp • Powered by Webza (KisW Sport Pakket) • Alle Rechten Voorbehouden VV Heeg
- welkom
- senioren nieuws
  |  - Zomerstop nieuws
  |  - 29 apr
  |  - 15 april
  |  - 8 apr
  |  - 25 mrt
  |  - 11 mrt
  |  - 4 mrt
  |  - 18 feb
  |  - 4 feb
  |  - Winterstop
  |  - 10 dec
  |  - 3 dec
  |  - 12 nov
  |  - 5 nov
  |  - 29 okt
  |  - 15 okt
  |  - 8 okt
  |  - 1 okt
  |  - 24 sept
  |  - 17 sept
  |  - Competitie indelingen
  |  - 4 jun
  |  - 28 mei
  |  - 24 mei
  |  - 14 mei
- jeugd nieuws
  |  - Nieuws
  |  - Trainingsschema
  |  - Kantinedienstrooster
  |  - De Grote Club Actie
  |  - Shirt sponsors
- club nieuws
- senioren
  |  - 1e elftal
  |    |  - Seizoen 2016-2017
  |    |  - seizoen 2015/2016
  |    |  - Seizoen 2014/2015
  |    |  - Seizoen 2013/2014
  |    |  - Seizoen 2012/2013
  |    |  - Seizoen 2011/2012
  |    |  - Seizoen 2010/2011
  |  - 2e elftal
  |    |  - Selectie
  |    |  - Wedstrijdverslagen
  |    |  - Statistieken
  |    |  - Seizoen 2011/2012
  |    |  - Seizoen 2010/11
  |    |  - Foto's
  |    |  - Beker
  |  - 3e elftal
  |    |  - Selectie
  |    |  - wedstrijdverslagen
  |    |  - Topscorers 2016/2017
  |    |  - fotoalbum
  |    |  - Topscorers 2015/2016
  |    |  - Topscorers 2014/2015
  |    |  - topscorers 2013-2014
  |    |  - verslagen 2015/2016
  |    |  - verslagen 2014-2015
  |    |  - verslagen 2013-2014
  |  - Archief 3e elftal
  |    |  - Fotohoek 2011-2012
  |    |  - Verslagen 2011-2012
  |    |  - Verslagen 2012-2013
  |    |  - Statistieken 2012-2013
  |    |  - Uitslagen 2012-2013
  |    |  - Selectie 2012-2013
  |  - Archief 4e elftal
  |    |  - Wedstrijdverslagen 2012 / 2013
  |    |  - topscorers: it fjirde 2012 / 2013
  |    |  - selectie 2012 / 2013
  |    |  - Verslagen 2011 / 2012
  |    |  - topscorers: it fjirde 2011 / 2012
  |    |  - Verslagen 2010/2011
  |    |  - topscorers: it fjirde 2010 / 2011
  |    |  - verslagen 2009/10
  |    |  - verslagen 2008/09
  |    |  - fotoalbum
  |    |  -
- jeugdteams
- fotoalbum
  |  - 17 okt
  |  - 10 okt
- de club
  |  - geschiedenis
  |  - lid worden
  |  - afmelden
  |  - kledinglijn
  |  - downloads
- Vrienden van v.v. Heeg
- sponsoring
  |  - sponsor worden