Nieuws

Beste voetballiefhebbers, VV Heeg supporters

 

Algemeen

Via deze weg willen we jullie op de hoogte van de stand van zaken omtrent de verbouw van de kantine en kleedboxen. Het is een tijd stil geweest, maar achter de schermen hebben we goede stappen kunnen zetten.

Gezien de kosten van de bouw is het plan om het gebouw in twee fasen te realiseren. De eerste fase omvat het bouwen van een kantine over het oude gebouw. Na gereedkomen van de nieuwe kantine kan de oude kantine op de begane grond worden vervangen door kleedboxen. Dit is de tweede fase. De kleedboxen welke nu los geplaatst zijn naast het huidige complex worden eerst nog gebruikt. Als de financiële middelen voor de tweede fase aanwezig zijn, zal hiermee kunnen worden gestart. In de tweede fase van de bouw worden de kleedboxen onder de nieuwe kantine geplaatst waarmee het gebouw één geheel en functionaliteit gaat worden. Dit geeft ons ook weer ruimte op de plek van de huidige kleedboxen de terreininrichting samen met de gemeente beter vorm te geven, met een facelift en uitbreiding van de bestaande relatief kleine fietsenstalling.

Fase 1 is een afgerond project . Fase 1 kan los van fase twee bestaan en uitvoering van fase 2 is direct gebonden aan de voltooiing van fase 1. Doelstelling is om fase 1 afgerond te hebben binnen gestelde termijn (twee jaar). Na fase 1 kan de vereniging weer reserves opbouwen en de financiering rond krijgen voor fase 2, waarbij het doel is dit weer met inzet van vrijwilligers en ondersteuning van bedrijfsleven uit het dorp te doen.

Samenwerking en positie in het dorp

V.V. Heeg wil zich met realisering van dit gebouw met uitstraling en allure graag profileren als een aanjager in het faciliteren van en het vinden van samenwerking bij het sport gerelateerde verenigingsleven in Heeg. Voor met name de buitensporten wil de vereniging zich opstellen als een duurzaam sportontmoetingspunt waarin het gebruik van de locatie breder kan zijn dan het voetbal, en de al aanwezige functie van een belangrijke sociale ontmoetingsplaats waar mogelijk vergroten.

Voor de bouw van de nieuwe sportkantine wordt er invulling gegeven aan werkzaamheden door vrijwilligers . Dit zit als een rode draad in het project. Voor de realisatie is de inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers noodzakelijk, net zoals dat voor het dagelijkse reilen en zijlen bij een voetbalclub geldt.

Platform voor vrijwilligers

In samenwerking met Plaatselijk belang willen we graag ook een andere doelstelling realiseren. Heeg is een ontzettend gedreven dorp waarin vrijwilligers een grote rol spelen. Het organiseren en zoeken van deze vrijwilligers is bij elk project een separaat onderdeel, waarbij de samenwerking tussen de verenigingen en initiatieven ook op dit vlak beter kan.

Voor de toekomst wil Plaatselijk belang samen met ons graag een vrijwilligers poule/platform realiseren waarbij de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze vrijwilligers gemakkelijker wordt. De doelstelling is om duurzame relaties op te bouwen met deze vrijwilligers. Hierbij ligt de focus zowel op faciliteren van activiteiten voor nu en in de toekomst en een bijdrage leveren aan positieve gezondheid. Waarbij er voor vrijwilligers met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt een positief effect te bereiken is.

Subsidie- en fondsenwerving

De afgelopen periode is vooral veel tijd en energie besteed aan het werven van fondsen, een belangrijke stap hierin was de toekenning van de subsidie vanuit het Iepen Mienskipfûns. 15 december 2020 hebben we het besluit van de provincie Friesland ontvangen dat we vanuit dit fonds € 75.000 euro aan subsidie krijgen toegekend. Hiermee is realisatie van de ver-/nieuwbouw van de sportaccomodatie van de VV Heeg een flinke stap dichterbij gekomen.

Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden ook subsidietoekenningen ontvangen van:

  • Het Postcode Loterij Buurtfonds;
  • W. Janssen’s Friesche Stichting.

Tevens hadden we al eerder een toezegging vanuit de Ondernemersvereniging Heeg en is er door diverse acties  (o.a. veiling, sponsorloop, koe schijten, mannenbingo, kerstpakketten inpakken, vrijwilligerspoule invullen voor het Dickens festival) geld opgehaald.

Er staan nog een aantal subsidie-uitvragen open waarvan de verwachting is dat van een aantal hiervan een positief besluit krijgen. Maar dit is nog afwachten.

Steun van bedrijven

Naast de steun van de Ondernemersvereniging Heeg, zijn we begonnen met het contact leggen met bedrijven die een rol kunnen spelen bij de realisering en levering van specifieke materialen. De komende tijd zal dit verder door gaan. De vraag is of de bedrijven iets voor ons kunnen betekenen, dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van ter beschikking stellen van specifieke kennis, gebruik van materieel sponsoring of iets dergelijks. Deze eerste gesprekken zijn positief verlopen en toont aan dat je in een dorp waar mensen iets voor elkaar over hebben samen veel kan bereiken. Dit steunt ons in ons vertrouwen dat we dit met z’n allen voor elkaar gaan krijgen en we voor Heeg een prachtig gebouw kunnen realiseren.

Mocht je een bedrijf hebben die iets voor ons kan betekenen of van een bedrijf weten waarvan je denkt dat die wellicht iets voor ons zou kunnen doen, neem dan contact op met één van de leden van de bouwcommissie (genoemd aan het eind van dit schrijven).

Crowd-funding/renteloze lening

Alles opgeteld zijn we inmiddels nu dichtbij het benodigde budget, zoals gezegd met enige onzekerheid over de toekenning van nog lopende subsidieaanvragen. Mocht het tegen zitten met de toekenning, dan is het naar de mening van het bestuur goed middels ‘crowd-funding’ het laatste gat te dichten.

Hierover zullen we u de komende weken nader informeren en uw betrokkenheid vragen.

Voor de duidelijkheid, het is nog niet zeker of we inderdaad daadwerkelijk gebruik zullen moeten maken van renteloze leningen.

Bijzondere ledenvergadering

Binnenkort zal er berichtgeving volgen over het uitschrijven van een bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur de leden zal vragen goedkeuring te geven aan het doorzetten van dit traject het verrichten van investeringen en het waar nodig aangaan van bovengenoemde leningen.

 

Definitief ontwerp

Tijdens een tweetal bijeenkomsten, waaronder de laatste ledenvergadering van 2019, is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan en besproken met de leden. Gemaakte opmerkingen zijn waar mogelijk in aanpassing van het ontwerp meegenomen en na meerdere afstemmingsmomenten met bouwcommissie en bestuur is het definitief ontwerp klaar.

Onderstaand tevens een aantal afbeelding van het definitieve ontwerp. Via deze link is de complete tekening te zien.

1.png

 

2.png

 

3.png

 

4.png

 

Oproep voor vrijwilligers en werkruimte

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om vrijwilligers te vragen voor het helpen bij de verbouw. Zonder de inzet van vrijwilligers zal het ons niet lukken om het gebouw ter realiseren. We hebben jullie nodig.

 

5.jpg

We kunnen vele handen gebruiken, waarmee we een flinke vrijwilligerspoule kunnen creëren. Vele handen maken licht werk. Kennis van en ervaring met timmer-, grond-, installatie-, schilder-, metsel-, staalwerk ed is uiteraard een pré, maar als je dit niet hebt zijn er ook genoeg klussen waarbij een paar goede handen ook zeer welkom zijn.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar werkruimte waarin we onder andere de prefab houtskeletbouw elementen willen gaan prefabriceren. Als je een ruimte ter beschikking hebt of iemand weet die deze ter beschikking wil en kan stellen dan kan dit aan één van onderstaand genoemde personen worden doorgegeven.

We willen graag het tweede kwartaal starten, maar dit hangt onder andere af van het bij elkaar krijgen van de laatste benodigde financiële middelen, de afhandeling van de Omgevingsvergunning en de uitkomst van de ledenvergadering.

Als je een steentje bij wil dragen aan de realisatie van dit prachtige gebouw voor Heeg geef je dan op bij één van de leden van de bouwcommissie. Dit zijn:

Jan de Vries (06 - 13 55 60 09), jan@tekenburodevries.nl

Feike Attema (06 - 11 44 35 84)

Pieter Jukema (06 – 45 94 72 68), pieter@jukema.eu

Sjoerd Talstra (06 – 20 63 68 94), s.talstra17@ziggo.nl

Geef daarbij aan waar we je goed voor kunnen inzetten, hoeveel tijd je beschikbaar bent en over welke periode je beschikbaar bent.

De bouwcommissie gaat uiteraard zelf ook actief de boer op, op zoek naar vrijwilligers.

 

Tot zover op dit moment, we hopen op veel enthousiasme en reacties. Nadere berichtgeving volgt.

Namens het bestuur van de VV Heeg, Sjoerd Talstra

Heeg februari 2021.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!